Rodzaje spraw

Obszary, w których oferujemy pomoc prawną, to przede wszystkim sprawy:

 

  • z zakresu prawa cywilnego rzeczowego

o zasiedzenie, ochronę własności, ochronę posiadania, ustanowienie służebności, ochronę służebności, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, dopuszczenie do współposiadania

  • z zakresu prawa zobowiązań

w tym roszczenia z tytułu umów sprzedaży, rękojmi i gwarancji, sprawy z zakresu umów zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, pożyczek, kredytów bankowych, ubezpieczeń, darowizn i rent, bezpodstawnego wzbogacenia

  • z zakresu odszkodowań

dochodzenie odszkodowań, między innymi z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy

  • z zakresu prawa spadkowego

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, niegodność dziedziczenia, dział spadku, zachowek

  • z zakresu prawa rodzinnego

sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, o ubezwłasnowolnienie, a także z zakresu opieki, kurateli, adopcji i rodzin zastępczych; sprawy rodzinne transgraniczne

  • z zakresu prawa karnego

obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sprawy o odroczenie wykonania kary czy udzielenie przerwy w karze, dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, pomoc prawna pokrzywdzonym

  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę i związane z tym roszczenia, mobbing, wypadki przy pracy, zasiłki, renty, emerytury

  • z zakresu prawa gospodarczego

przygotowywanie i opiniowanie umów, dochodzenie należności, udzielanie porad związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców, tworzenie spółek, rejestracja w KRS, łączenie i przekształcenie spółek, a także rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem spółek

  • z zakresu prawa administracyjnego

reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków i środków odwoławczych